Thông báo phổ biến cách đánh giá kết quả thực hiện công việc của quý thầy cô trên máy bằng tài khoản cá nhân UEH và xét đề nghị danh sách thi đua, hình thức khen thưởng năm 2014

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2015 (12)
T/B tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Khoa QTKD
11/05/2014
church_blog_1
Pellentesque malesuada fames
13/05/2014
Show all

Thông báo phổ biến cách đánh giá kết quả thực hiện công việc của quý thầy cô trên máy bằng tài khoản cá nhân UEH và xét đề nghị danh sách thi đua, hình thức khen thưởng năm 2014

10885495_10202153984249577_5390878407541694765_n
Kính gửi quý thầy cô !
Khoa sẽ phổ biến cách đánh giá kết quả thực hiện công việc của quý thầy cô trên máy bằng tài khoản cá nhân UEH và xét đề nghị danh sách thi đua, hình thức khen thưởng năm 2014
Thời gian: 9h thứ năm, ngày 15/1/2015
Địa điểm: Phòng hội thảo khoa QTKD
Do tính chất quan trọng (mỗi cá nhân sẽ tự chấm điểm theo bộ tiêu chuẩn đáng giá trên tài khoản cá nhân UEH) và thời gian gấp rút (15/1/2015 phổ biến, 15-16/1/2015  GV-CBCC tự chấm điểm, 17/1/2015 trưởng phó bộ môn chấm điểm, 19/1/2015 Hội đồng TĐ-KT đơn vị chấm điểm, 20/1/2015 tổng hợp nộp trường) nên kính mong quý thầy cô thu xếp thời gian tham dự đầy đủ.
Theo Phòng TCHC thông báo nếu sau thời gian quy định GV -CBCC không thực hiện xem như bị O điểm. Kết quả đánh giá này ảnh hưởng đến thu nhập tăng thêm của quý thầy cô từ UEH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *