Bảng Mô Tả Công Việc Thư Ký Khoa

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA THƯ KÝ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

FullSizeRender

Oanh

w Phụ trách các đầu việc:

-Phụ trách hệ đại học Tại chức (lịch giảng, giảng viên, đề thi,giám thị coi thi, điểm thi, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng, phân công thực tập, tính thù lao chuyên đề, tính thù lao ôn tốt nghiệp, tính thù lao hướng dẫn viết khóa luận, tính thù lao ra đề thi tốt nghiệp..)

-Phụ trách hệ Liên thông, Văn bằng 2 các khóa chẳn (lịch giảng, giảng viên, đề thi,giám thị coi thi, điểm, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng, phân công thực tập, tính thù lao chuyên đề..)

– Phụ trách mảng liên quan bậc Cao học(nhận luận văn học viên, mời GV và thanh toán tiền tiểu ban góp ý đề cương,….)

– Phụ trách mảng liên quan đến GV(Thông báo các lịch họp, các vấn đề liên quan của trường, của khoa đến giảng viên)

– Trích lục bảng điểm hệ hoàn chỉnh của khoa năm 1995

-Lập dự toán và quyết toán quỹ NCKH của khoa

-Quản lý, cập nhật các quyết định, hợp đồng danh sách nhân sự của khoa

– Tổng hợp thi đua, khen thưởng của Khoa và Công đoàn khoa

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

-Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

-Chương trình tiên tiến bậc cao học

w Công tác khác:

– Tổ trưởng nữ công

FullSizeRender (1)

Hieu

w Phụ trách các đầu việc:

-Phụ trách hệ đại học Chính quy (lịch giảng, giảng viên, đề thi,giám thị coi thi, điểm thi, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng, phân công thực tập, tính thù lao chuyên đề, tính thù lao hướng dẫn viết khóa luận..)(1)

– Phụ trách hệ Liên thông, Văn bằng 2 các khóa lẻ(lịch giảng, giảng viên, đề thi,giám thị coi thi, điểm, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng, phân công thực tập, tính thù lao chuyên đề..)

– Phụ trách mảng liên quan đến sinh viên (tư vấn viên cho SV, cấp giấy giới thiệu thực tập, giấy xác nhận sinh viên….)

-Thư ký các buổi họp của Khoa

– Văn thư lưu trữ

– Quản lý dấu và chữ ký lãnh đạo

– Quản lý tài sản của Khoa, VPP

– Tham gia tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo của khoa

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Hệ thống quản lý theo bộ tiêu chuẩn AUN

– Chương trình tiên tiến bậc đại học

w Công tác khác: