Bảng Mô Tả Công Việc Lãnh Đạo Khoa

001_90
  • Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị
  • Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

-Phụ trách công tác đối ngoại

– Phụ trách các hoạt động hệ nghiên cứu sinh và cao học

– Trực tiếp phụ trách các bộ môn Quản trị nhân sự – Quản trị sản xuất

– Phụ trách công tác Nhân sự – Tổ chức hành chính của khoa

  • Công tác khác:

– Phó Bí thư Chi bộ

  • Phụ trách các mảng công việc: Tài chính, cơ sở vật chất, sinh viên

– Phụ trách hoạt động đào tạo hệ chính quy

– Phụ trách công tác sinh viên

– Phụ trách xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Hệ thống quản lý theo bộ tiêu chuẩn AUN

– Phụ trách PCCC

– Phụ trách quan hệ các trung tâm và hội cựu sinh viên

– Công tác đoàn hội của sinh viên

– Trực tiếp phụ trách các bộ môn Quản trị chất lượng– Quản trị tài chính

– Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

  • Công tác khác:

Bí Thư Chi Bộ

Giám đốc trung tâm bồi dưỡng và tư vấn QTKD

NgoQuangHuan
NguyenHungPhong
  • Phụ trách các mảng công việc: Chuyên môn và nghiên cứu khoa học

– Phụ trách hoạt động đào tạo hệ tại chức

– Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo

– Phụ trách công tác tổ chức hội thảo, khoa học

– Phụ trách công tác xây dựng và thực hiện chương trình tiên tiến

– Phụ trách công tác xây dựng và thực hiện chương trình EMBA

– Phụ trách công tác Đảng, Công đoàn

– Trực tiếp phụ trách các bộ môn Chiến lược chính sách kinh doanh – Phương pháp nghiên cứu

– Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.