Kế hoạch về việc bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường, nhiệm kỳ 2016-2021

75238_298830433552455_1874252013_n
Quyết định về việc công bố kết quả Giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ UEH” năm 2016
28/06/2016
Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2016 (9)
Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2016
29/06/2016
Show all

Kế hoạch về việc bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường, nhiệm kỳ 2016-2021

tải xuống

Kế hoạch về việc bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường, nhiệm kỳ 2016-2021

Nguồn: http://ueh.edu.vn/news.aspx?id=1848&tl=ke-hoach-ve-viec-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-cac-don-vi-thuoc-truong-nhiem-ky-2016-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *